สมาชิก|top สมัครสมาชิก|top ผลงาน|TOP กรมขนส่ง|top ผลงาน|top ผลงาน  

A A A

 

วิธีค้นหาตำแหน่งปัจจุบัน

 

 

ข่าวดีวันแรงงาน

 

 
ข่าวดีสำหรับลูกจ้างขับรถบรรทุก แต่อาจจะไม่ดีสำหรับนายจ้างธุรกิจขนส่ง (ล่าสุด) ภาครัฐบาลได้ประกาศปรับอัตตราค่าแรงเพิ่มขึ้น สำหรับกลุ่มธุรกิจขนส่ง และกลุ่มธุรกิจอื่นๆในสายงาน 19 อาชีพ

 

 

 

รัฐบาลได้ออกประกาศเรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8) ได้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในกลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล กลุ่มสาขาอาชีพอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ รวม 19 อาชีพ ดังนี้

 

 

สิ่งที่รัฐบาลพยายามคือต้องการให้ประชาชนชนชั้นแรงงานมีหลักประกันที่ดี มีรายได้สูงขึ้น และได้ทำงานที่มีคุณค่า เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน จนนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

 

 

ซึ่งการได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เป็นเสมือนเส้นทางความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ (Career Path) ของลูกจ้าง ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ (Unskilled Labour) จนกระทั่งถึงระดับช่างฝีมือ (Skilled Labour)

 

 

ทำให้คนทำงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน การผลิตสินค้าและบริการมีคุณภาพยิ่งขึ้น ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับประโยชน์จากการใช้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

 

 

 

สาระสำคัญ 

ใน 19 หมวดดังต่อไปนี้จะใช้คำนำหน้าว่า * สาขาอาชีพ * อาชีพช่าง *

 

 

 1. ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 440 บาทระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 550 บาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท

 2. ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 465บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 560 บาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 650 บาท

 3. ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาทระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 490 บาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท

 4. ช่างเย็บ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 345 บาท ระดับ 2เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 410 บาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ550 บาท

 5. ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 440 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 605 บาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 825 บาท

 6. ช่างเครื่องเรือนไม้ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 370 บาทระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 425 บาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 480 บาท

 7. ช่างบุครุภัณฑ์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 355 บาทระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 410 บาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 465 บาท

 8. ช่างสีเครื่องเรือน ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 385 บาทและระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 495 บาท

 9. ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 375บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 440 บาท

 10. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ400 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 490 บาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท

 11. ช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 490 บาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท

 12. ชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 460 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 550 บาท

 13. ชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 475 บาท

 14. ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 385บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 465 บาท

 15. ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 375บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 455 บาท

 16. พนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 350 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 380 บาท

 17. พนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 395 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 455 บาท

 18. สพนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 365 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 415 บาท

 19. สาขาอาชีพช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ375 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 415 บาท

 

 

การปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือทั้ง 19 อาชีพ นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนทำงานแล้ว ยังสร้างแรงจูงใจให้คนทำงานทั่วไปได้มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ได้รับค่าจ้างสูงขึ้นอีกด้วย

 

เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และในที่สุดประโยชน์โดยรวมจะตกอยู่กับประเทศไทยของเรา

 


แสดงความคิดเห็น สนทนา เรื่องนี้ คลิก

 

บทความอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้

วิธีค้นหาตำแหน่งปัจจุบัน

-
--
---

หมวดข้อมูล01 ค่าแรงคนขับรถ, กี่บาท ค่าแรงพนักงานขับรถ, หากสนใจอาชีพ คน ขับ รถ หรือ พขร ค่าแรง คนขับ รถ, เท่าไหร่กันบ้าง ค่าแรงคนขับรถ เท่าไหร่, ทำงานถึงจะคุ้ม ค่าแรงพนักงานขับรถ เท่าไหร่,ระบบ ค่า แรง และ การจ่ายเงินเดือน ค่าแรง คนขับ รถ เท่าไหร่,กันแน่

เงินเดือนคนขับรถ, รัฐบาบล กับ เงินเดือนพนักงานขับรถ, เอกชน เงินเดือน คนขับ รถ, ที่ไหนดีกว่ากัน เงินเดือนคนขับรถ เท่าไหร่, และสวัสดิการณ์มีอะไรบ้าง เงินเดือนพนักงานขับรถ เงินเดือนไหร่, ถามตอบ ค่าแรง คนขับ รถ เท่าไหร่, กี่บาท มูลค่าเท่าไหร่

กฎหมายค่าแรง คนขับรถ, ล่าสุด กฎหมาย เงินเดือนคนขับรถ, อยู่ที่เท่าไหร่ กฎหมายค่าแรงพนักงานขับรถ, หากนายจ้างไม่จ่ายค่าแรงขับรถ ทำยังไง

👷‍♂️ ข่าวดีสำหรับลูกจ้างขับรถบรรทุก

💵 ค่าแรงใหม่ปรับขึ้น 460 บาท รัฐบาลประกาศปรับค่าแรง 19 กลุ่มสาขาอาชีพ (มีอะไรบ้าง) คลิกอ่าน เนื้อหาเต็ม Click Here https://www.gps-gpstracking.com/logistics-news/839-expairtime-3.html

.

#จีพีเอสติดตามรถ #GPSติดรถ รุ่นใหม่มีระบบคำนวนระยะเวลาการขับรถ และวิ่งรอบ คำนวนต้นทุนจากการขับขี่ได้ด้วยปลายนิ้ว

💡 ลดต้นทุนอุสาหกรรมขนส่งง่ายๆ แค่มี #จีพีเอสติดตามรถ
.
เดือนนี้พบกับโปรโมชั่นใหม่ คะแนน x5 เท่า รายปีจีพีเอสรถโปรโมชั่นแค่ 444.- บาท/ปี #จีพีเอสติดตามรถเป็นอะไรมากกว่าที่คิด

.
#gps #gpstracker #ป้องกันรถหาย #ติดgps #gpsติดรถ #gpsติดรถยนต์ #gpsติดตาม #จีพีเอส #ติดจีพีเอส #จีพีเอส #ป้องกันรถหาย #ติดตามรถ #บริษัทจีพีเอส #ติดตามรถ #เทพจีพีเอส #เทพGPS #ติด+จีพีเอสloading...