สมาชิก|top สมัครสมาชิก|top ผลงาน|TOP กรมขนส่ง|top ผลงาน|top ผลงาน  

A A A

 

วิธีค้นหาตำแหน่งปัจจุบัน

 

 

ประเทศไทยสามารถออกใบอนุญาตขับขี่รถระหว่างประเทศใช้ได้ทั่วโลกรวม 84 ประเทศแล้วในปี 2564 นี้.. ! เริ่ม 1 พค. 2564

 

 

ข่าวดีสำหรับสายเที่ยว วันที่ 1 พค. 2564 นี้..! กรมการขนส่งทางบกสามารถออกใบขับขี่ต่างประเทศหรือที่เราเรียกกันว่าใบขับขี่อินเตอร์ ฯ

 

1 ใบขับขี่สามารถนำไปใช้ยังประเทศมหาอำนาจเช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เกาหลี ฝรั่งเศษ ได้อีกด้วยจากเมื่อก่อนที่ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้และต้องทำใบอนุญาตแยกใช้งานแต่ละประเทศ 

 

แต่ปัจจุบันสามารถใช้ใบขับขี่ใบเดียวขับรถแบบถูกกฎหมายเกือบจะทั่วโลก แต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะนะคะโดยใบขับขี่แต่ละประเทศที่อนุญาตให้ใช้งานนั้นก็ได้มีการออกกฎหมายไว้ในเรื่องของระยะเวลาถือด้วยเช่นกัน

 

 

 (ใบขับขี่ระหว่างประเทศมีอายุ 1 ปี)

 • สหรัฐอเมริกา
 • ออสเตรเลีย
 • เกาหลีใต้(ใบขับขี่ระหว่างประเทศมีอายุ 3 ปี)

 • บราซิล,
 • บาห์เรน
 • เยอรมนี,
 • สวิตเซอร์แลนด์,
 • สหราชอาณาจักร,
 • อิตาลี,
 • ฝรั่งเศส,
 • เนเธอร์แลนด์,
 • สวีเดน

 


ทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดขึ้นได้เพราะอนุสัญญาเวียนนา 1968 ซึ่งอำนวยความสะดวกให้คนทั่วโลกสามารถท่องเที่ยวกันได้แบบไร้ขีดจำกัดหลังจากที่ COVID-19 คลี่คลายไปแล้วนั่นเองคะ

 

 

สาระสำคัญกรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อม!!! 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถออกใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาเวียนนา 1968 ไปใช้ครอบคลุมหลากหลายประเทศมากขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังโควิด-19 คลี่คลาย

 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยให้สัตยาบันเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น กรมการขนส่งทางบกมีการเตรียมพร้อมรองรับเพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968 หรือ อนุสัญญาเวียนนา 1968 ได้ปรับรายละเอียดของอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 หรือ อนุสัญญาเจนีวา 1949 ที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ก่อนแล้ว ให้ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน รวมทั้งยอมรับใบอนุญาตขับรถที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดของอนุสัญญาเวียนนา 1968 ให้เข้ามาใช้ในประเทศภาคีได้

 

ดังนั้น การที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 จึงมีส่วนสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยทางถนนและมาตรฐานใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ทั้งยังเพิ่มโอกาสที่ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศของไทยจะได้รับการยอมรับให้สามารถนำไปใช้ในต่างประเทศที่เป็นภาคีตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 ได้ และประเทศไทยก็สามารถยอมรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่ออกโดยประเทศที่เป็นภาคีตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งต้องใช้ควบคู่กับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คลี่คลาย

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า การที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาเวียนนา 1968 ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกสามารถดำเนินการออกใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาเวียนนา 1968 เพิ่มเติมจากใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาเจนีวา 1949 เดิมที่มีผลบังคับใช้อยู่แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนี้ ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศตามอนุสัญญาเจนีวา 1949 มีอายุ 1 ปี นำไปใช้ได้ใน 101 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ เป็นต้น และใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 มีอายุ 3 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต หรือไม่เกินกว่าอายุของใบอนุญาตขับรถภายในประเทศที่ผู้ถือมีอยู่ นำไปใช้ได้ใน 84 ประเทศทั่วโลก เช่น บาห์เรน บราซิล เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น และสำหรับประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาทั้งสองฉบับ เช่น สหราชอาณาจักร อิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สวีเดน รวมถึงประเทศไทย สามารถใช้ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่ออกตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 เพียงฉบับเดียวได้

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ สามารถแจ้งรายชื่อประเทศที่ต้องการนำใบอนุญาตขับรถไปใช้ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องในการร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญา และออกใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศให้ได้อย่างถูกต้องตามแบบที่กำหนด พร้อมหลักฐาน สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ, บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ, ใบอนุญาตขับรถซึ่งยังไม่สิ้นอายุ (ยกเว้น ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้), รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ต้องเป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้มและไม่มีภาพวิวหลังรูป กรณีชาวต่างชาติต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ได้แก่ หนังสือเดินทาง (ต้องไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยว เล่นกีฬา หรือเดินทางผ่านเมือง), ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือใบอนุญาตทำงานอิเล็คทรอนิค (Digital Work Permit) ที่ยังไม่สิ้นอายุ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับการตรวจลงตราพิเศษ (Smart Visa) ที่รับรองโดยสถานทูต หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศตามอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ มีค่าธรรมเนียมพร้อมค่าคำขอรวม 505 บาทเท่ากัน สอบถามเพิ่มเติม โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 


แสดงความคิดเห็น สนทนา เรื่องนี้ คลิก

 

บทความอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้


-
--
---

ใบขับขี่อินเตอร์ ทำวันนี้สามารถใช้มากถึง 84 ประเทศ  คำถามฮิต ทำใบขับขี่รถยนต์ ต่างประเทศ หรือ ใบขับขี่ต่างประเทศ, ยากหรือ การขอ ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ, วิธีการทำใบขับขี่อินเตอร์, วิธี ทำใบขับขี่ต่างประเทศ, ทำอย่างไร ง่ายสุด หรือคำถาม ทำใบขับขี่อินเตอร์, ที่ไหน ใบขับขี่ต่างประเทศ, ทำอย่างไร ขับรถต่างประเทศ, ทำวันหยุดได้ไหม,

ทำใบขับขี่ต่างประเทศ ที่ไหน, วิธีทำใบขับขี่อินเตอร์ ทำที่ไหนอย่างไร ? หลากหลายคำถามเกี่ยวกับ การทำใบขับขี่ ต่างประเทศ, หรือแม้แต่..

ใบขับขี่ต่างประเทศ ใช้ที่ไหน ? , ใบขับขี่ต่างประเทศ หรือ ใบขับขี่อินเตอร์ใช้กับประเทศ อะไรได้บ้าง ? ตอบ ใบขับขี่ต่างประเทศ สามารถใช้ที่ ประเทศไทยไหน บ้าง ปี ล่าสุด 2554, 2555, 2546, 2021, 2022, และ 2023loading...